งานวิจัย / ตำรา

ทุนสนับสนุนวิจัย ประจำปีการศึกษา 2565

No. ประเภททุน ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่อง แหล่งทุน รวม แหล่งที่มา
ม.เกริก สกว.
1 วิจัย 1. ประคอง สุคนธจิตต์
2 .วิเชียร จันทะเนตร
3. ศุภรดา ไชยรบ
4. ชุติพัฒน์ วงศ์ชัยสุวรรณ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 : กรณีศึกษาชุมชนบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
Community Participation in Preventing COVID-19 Pandemic : A Case Study of Bang Bua Community Bang Khen Bangkok
อนุมัติทุน
ปีการศึกษา
2564
- Full Text
2 วิจัย 1. อาจารย์ดร.สมชัย พุทธา
2. อาจารย์ ดร.หมิงซุย เซี่ย
3. อาจารย์ หลี่ เชาหยุน
4. อาจารย์หวง เซียงยุย
5. อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ กิติพิเชฐสรรค์
6. อาจารย์ ดร.เสาวภาคย์ แหลมเพ็ชร
7. อาจารย์ ดร.ฐิติพัฒน์ หิรัญนิธิธำรง
8. อาจารย์พรพิมล โรจนโพธิ์
9. อาจารย์ประพันธ์ แก้วคำ
การมีส่วนร่วมในการสานสัมพันธ์ประชาคมดูแลรักษาสายคลองชุมชนบ้านโรงสวดสองฝั่งคลองพระพิมลราชา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี Participatory on Organizing Civil Forum in Preserving Canal Lines on Both Sides of Phra Phimon Racha Canal, Bang Bua Thong District อนุมัติทุน
ปีการศึกษา
2564
- Full Text
3 วิจัย 1. ไพศาล อรุณโชคนำลาภ
2. พิชญ์สิณี รัตนานุพงศ์
3. เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร
การสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อพัฒนาอาชีพจากผักตบชวา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
The Creation of Value-added Water Hyacinth for career development through the Community Participation of Bang Bua Thong Subdistrict, Nonthaburi
- Full Text
4 วิจัย 1. ดร. กอบกุลยา งามเจริญมงคล
2. รองศาสตราจารย์ ปรีชา พันธุ์แน่น
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจนา ธูปแก้ว
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มุทิตา อารยะเศรษฐากร
5. ดร. อรอุมา บุตรเริ่ม
6. Dr. Dehua Xi
7. ดร. เสกสรรณ ประเสริฐ
การพัฒนาชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
COMMUNITY DEVELOPMENT TO PROMOTE CULTURAL TOURISM IN LAUMPO AREA, NONTHABURI PROVINCE
- - - Full Text
5 วิจัย 1. รองศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ จันทโรนานนท์
2. โกญจนาท เจริญสุข
3. กิจฒิพงษ, อารยะพูนพงศ
4. ศิริพร อนุสภา
5. Yong Luo
ประวัติศาสตร์ชุมชน พหุวัฒนธรรม และสังคม : ปัจจัยส่งเสริมและเพิ่มมูลค่า ด้านการท่องเที่ยวของตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี Community History, Multicultural and Society : Factors Promoting Tourism Income of Phimonrat Sub-District Bang Bua Thong District Nonthaburi Province Full Text
6 วิจัย 1. ผศ.พัสรินณ์ พันธุ์แน่น
2. ผศ.ดวงทิพย์ จันทร์อ่วม
3. อ.ดร.ดาวพระศุกร์ ทองกลิ่น
4. ผศ.ดร.สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง
กระบวนการหนุนเสริมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยเกริก เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน ของชุมชนในสายคลองพระพิมลราชา จังหวัดนนทบุรี The Empowerment and Strengthening Mechanism of Krirk University’s Community Based Research for Sustainable Economic Foundations of the Communities in the Phra Phimon Racha Canal, Nonthaburi - - - Full Text

ทุนสนับสนุนตำรา ประจำปีการศึกษา 2564

No. ประเภททุน ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่อง แหล่งทุน รวม แหล่งที่มา
ม.เกริก สกว.
1 ตำรา ผศ.ดร.สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง การบริหารความมั่นคงสารสนเทศ 40,000 - 40,000 Full Text

ทุนสนับสนุนวิจัย ประจำปีการศึกษา 2563

No. ประเภททุน ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่อง แหล่งทุน รวม แหล่งที่มา
ม.เกริก สกว.
1 วิจัย 1. ผศ.พัสรินณ์ พันธุ์แน่น
2. รศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม
3. อ.ดร.ดาวพระศุกร์ ทองกลิ่น
4. ผศ.ดวงทิพย์ จันทร์อ่วม
กระบวนการหนุนเสริมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเกริกเพื่อพัฒนาสู่ศูนย์เรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในเขตเมือง อนุมัติทุน ปีการศึกษา2562 600,000 600,000 Full Text
2 วิจัย 1. ผศ.ดร.สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง
2. ผศ.จินดา จอกแก้ว
3. อ.นิรัญ งามเกิด
การใช้ภูมิปัญญาชุมชนในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชนเมืองของชุมชนเขตบางเขน กรุงเทพฯ 100,000 370,000 470,000 Full Text
3 วิจัย 1. อ.ดร.หฤทัย กมลศิริสกุล
2. ผศ.ดร.สุจิตรา สามัคคีธรรม
3. ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต
4. ผศ.ดร.ปรีชา ปิยจันทร์
การถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเมืองโดยการมี ส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนสะพานปูน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 100,000 389,000 489,000 Full Text
4 วิจัย 1. อ.ณัฐถะปราน คล้ายประสิทธิ์
2. อ.นงนาท นพคุณ
การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดทำบัญชีตามรูปแบบของสหกรณ์เคหสถานเพื่อรองรับโครงการบ้านมั่นคง กรุงเทพมหานคร 100,000 372,000 472,000 Full Text
5 วิจัย 1. ผศ.พัสรินณ์ พันธุ์แน่น
และคณะ
กระบวนการพัฒนาศักยภาพ การผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสวนเกษตรชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนพูนทรัพย์ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 100,000 386,000 486,000 Full Text
6 วิจัย 1. ผศ.พัสรินณ์ พันธุ์แน่น
2. ผศ.ดวงทิพย์ จันทร์อ่วม
3. อ.ดร.ดาวพระศุกร์ ทองกลิ่น
4. รศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม
การพัฒนาตัวชี้วัดความเหลื่อมล้ำของชุมชนจากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น - 200,000 200,000 Full Text

ทุนสนับสนุนวิจัย ประจำปีการศึกษา 2562

No. ประเภททุน ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่อง แหล่งทุน รวม แหล่งที่มา
ม.เกริก สกว.
1 วิจัย 1. ผศ.พัสรินณ์ พันธุ์แน่น
2. รศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม
3. อ.ดร.ดาวพระศุกร์ ทองกลิ่น
กระบวนการหนุนเสริมเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเกริก 100,000 455,850 555,850 Full Text
2 วิจัย 1. ผศ.พัสรินณ์ พันธุ์แน่น
2. รศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม
3. อ.ดร.ดาวพระศุกร์ ทองกลิ่น
4. ผศ.ดวงทิพย์ จันทร์อ่วม
กระบวนการหนุนเสริมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเกริกเพื่อพัฒนาสู่ศูนย์เรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในเขตเมือง 100,000 วช. อนุมัติทุนปี พ.ศ. 2563 100,000 Full Text
3 วิจัย 1. Miss.Tiantong Yuan
2. Assoc.Prof.Chenin Chen
3. Liguang Li
How to Fade Chiness International College Students’ “Silent Listener” Stereotype by a Social Ecological System (วิธีการจัดภาพรวมผู้ฟังที่เงียบของนักเรียนชาวจีนหลักสูตรภาษาจีน (SACPs) ในมหาวิทยาลัยไทยเป็นตัวอย่าง โดยใช้แบบแผนนิเวศวิทยาทางสังคม) 100,000 - 100,000 Full Text
4 วิจัย 1. อ.ดร.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร
2. รศ.ไฉไล ศักดิวรพงศ์
3. ผศ.โกญจนาท เจริญสุข
4. ผศ.รัชนี คงภักดี
5. Dr.MING-HSUN HSIEH
6. อ.ปวริศร์ กุจสุขจิต
7. อ.กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว
8. อ.ดร.ดลนภา นินทวโรไพร
9. อ.ดร.สุรชัย พ่วงชูศักดิ์
10. อ.ดร.คมกริช ดิษฐเจริญ
มาตรการทางกฎหมายและทางปฏิบัติในการเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน 150,000 - 150,000 Full Text
5 วิจัย ผศ.ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ “การรับรู้ผลกระทบของประชาชนต่อการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านแบรนด์ DNA และ สัญลักษณ์ที่มีความคล้ายคลึงกัน” - 416,500 416,500 Full Text
6 วิจัย ผศ.ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ โครงการถอดบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้เทศกาลอาหารปลอดภัย “อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์” - 150,000 150,000 Full Text
7 วิจัย ผศ.ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสาร (เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม) และผู้ประกอบการขนส่งสินค้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย (1 มีค – 31 กค 62) = 2,330,000/2 - 1,165,000 1,165,000 Full Text
8 วิจัย ผศ.ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฮอด จ.เชียงใหม่ 19,246,447.38/24 - 801,935.30 801,935.30 Full Text
9 วิจัย ผศ.ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ การศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.น่าน (10 เม.ย. 62- 2 ก.ค. 63) = 26,697,103.41/26 - 1,026,811.67 1,026,811.67 Full Text

ทุนสนับสนุนวิจัย ประจำปีการศึกษา 2561

No. ประเภททุน ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่อง แหล่งทุน รวม แหล่งที่มา
ม.เกริก สกว.
1 วิจัย 1. ผศ.ดร.ปรีชา ปิยจันทร์
2. รศ.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม
3. ผศ.ดร.สุจิตรา สามัคคีธรรม
4. อ.ดร.หฤทัย กมลศิริสกุล
การพัฒนาระบบและกลไกขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นมหาวิทยาลัยเกริก ประจำปีงบประมาณ 2561 100,000 790,750 890,750 Full Text
2 วิจัย ผศ.พัสรินณ์ พันธุ์แน่น
และคณะ
การบริหารจัดการสวนเกษตรชุมชน ผักไร่สารบ้านพูนทรัพย์ อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนพูนทรัพย์ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร - 354,600 354,600 Full Text
3 วิจัย 1. ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต
2. ผศ.ดร.ปรีชา ปิยจันทร์
3. รศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม
4. อ.ดร.หฤทัย กมลศิริสกุล
5. ผศ.ดร.สุจิตรา สามัคคีธรรม
กระบวนการติดตั้งระบบและกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนบางบัว เขตบางเขน และชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร - 1,486,753 1,486,753 Full Text

ทุนสนับสนุนตำรา ประจำปีการศึกษา 2561

No. ประเภททุน ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่อง แหล่งทุน รวม แหล่งที่มา
ม.เกริก สกว.
1 ตำรา อ.ดร.ดาวพระศุกร์ ทองกลิ่น การบัญชีขั้นกลาง 1 10,000 - 10,000 Full Text

ทุนสนับสนุนวิจัย ประจำปีการศึกษา 2560

No. ประเภททุน ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่อง แหล่งทุน รวม แหล่งที่มา
ม.เกริก สกว.
1 วิจัย 1. ผศ.ดร.ปรีชา ปิยจันทร์
2. รศ.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม
3. ผศ.ดร.สุจิตรา สามัคคีธรรม
4. อ.ดร.หฤทัย กมลศิริสกุล
การพัฒนาระบบและกลไกขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเกริก 100,000 790,750 890,750 Full Text
2 วิจัย ผศ.ศรัณพร ชวนเกริกกุล
และคณะ
รูปแบบการฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนเขตหลักสี่ 100,000 170,000 270,000 Full Text
3 วิจัย 1. อ.พิชญ์สิณี รัตนานุพงศ์
2. ผศ.ดวงทิพย์ จันทร์อ่วม
3. ผศ.มุฑิตา อารยะเศรษฐากร
4. รศ.ปรีชา พันธุ์แน่น และ
5. ผศ.ดร.ชเนนตี พิพัฒนางกูร
การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มแม่บ้าน ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนร่วมพัฒนา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 100,000 211,740 311,740 Full Text
4 วิจัย 1. อ.ดร.เฉลิม เกิดโมลี
2. ผศ.ประคอง สุคนธจิตต์
3. อ.ศุภรดา ไชยรบ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการบ้านมั่นคง : กรณีศึกษา ชุมชนริมคลองเปรมประชากร เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 100,000 244,980 344,980 Full Text
5 วิจัย 1. ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต
2. ผศ.ดร.ปรีชา ปิยจันทร์
3. รศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม
4. อ.ดร.หฤทัย กมลศิริสกุล
5. ผศ.ดร.สุจิตรา สามัคคีธรรม
แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นสังคมที่ปลอดคอร์รัปชันโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนในเขตบางเขนเขตสายไหม เขตดอนเมืองและเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร - 1,500,003 1,500,003 Full Text

ทุนสนับสนุนตำรา ประจำปีการศึกษา 2560

No. ประเภททุน ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่อง แหล่งทุน รวม แหล่งที่มา
ม.เกริก สกว.
1 ตำรา อาจารย์นิภาวรรณ ภูจอม การนำเข้าส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ 30,000 - 30,000 Full Text
2 ตำรา อาจารย์ ณัฐถะปราน คล้ายประสิทธิ์ การบัญชีบริหาร 30,000 - 30,000 Full Text

ทุนสนับสนุนวิจัย ประจำปีการศึกษา 2559

No. ประเภททุน ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่อง แหล่งทุน รวม แหล่งที่มา
ม.เกริก สกว.
1 วิจัย 1. ผศ.โกญจนาท เจริญสุข
2. ผศ.จุฑามาส ไพบูลย์ศักดิ์
3. อ.กิตติยา อารีย์ชน
4. อ.กอร์ปเกียรติ ปิยสิรรานนท์
5. อ.จารุวรรณ อมรศิลสสวัสดิ์
แนวทางการใช้ประโยชน์ในที่ดินธรณีสงฆ์ของชุมชนอย่างมั่นคงในเขตสายไหม 100,000 247,360 347,360 Full Text

ทุนสนับสนุนตำรา ประจำปีการศึกษา 2559

No. ประเภททุน ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่อง แหล่งทุน รวม แหล่งที่มา
ม.เกริก สกว.
1 ตำรา รศ.ดร.วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ
และคณะ
รูปแบบและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเขตสายไหม 100,000 203,056 303,056 Full Text
2 ตำรา 1. ผศ.พัสรินณ์ พันธุ์แน่น
2. อ.ฉัตรรัตน์ เชาวลิต
รูปแบบการพัฒนาและฟื้นฟูสวนเกษตรชุมชนเมือง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนพูนทรัพย์ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 100,000 159,220 259,220 Full Text