งานวิจัย / ตำรา

ทุนสนับสนุนตำรา ประจำปีการศึกษา 2564

No. ประเภททุน ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่อง แหล่งทุน รวม แหล่งที่มา
ม.เกริก สกว.
1 ตำรา ผศ.ดร.สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง การบริหารความมั่นคงสารสนเทศ 40,000 - 40,000 Full Text

ทุนสนับสนุนวิจัย ประจำปีการศึกษา 2563

No. ประเภททุน ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่อง แหล่งทุน รวม แหล่งที่มา
ม.เกริก สกว.
1 วิจัย 1. ผศ.พัสรินณ์ พันธุ์แน่น
2. รศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม
3. อ.ดร.ดาวพระศุกร์ ทองกลิ่น
4. ผศ.ดวงทิพย์ จันทร์อ่วม
กระบวนการหนุนเสริมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเกริกเพื่อพัฒนาสู่ศูนย์เรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในเขตเมือง อนุมัติทุน ปีการศึกษา2562 600,000 600,000 Full Text
2 วิจัย 1. ผศ.ดร.สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง
2. ผศ.จินดา จอกแก้ว
3. อ.นิรัญ งามเกิด
การใช้ภูมิปัญญาชุมชนในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชนเมืองของชุมชนเขตบางเขน กรุงเทพฯ 100,000 370,000 470,000 Full Text
3 วิจัย 1. อ.ดร.หฤทัย กมลศิริสกุล
2. ผศ.ดร.สุจิตรา สามัคคีธรรม
3. ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต
4. ผศ.ดร.ปรีชา ปิยจันทร์
การถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเมืองโดยการมี ส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนสะพานปูน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 100,000 389,000 489,000 Full Text
4 วิจัย 1. อ.ณัฐถะปราน คล้ายประสิทธิ์
2. อ.นงนาท นพคุณ
การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดทำบัญชีตามรูปแบบของสหกรณ์เคหสถานเพื่อรองรับโครงการบ้านมั่นคง กรุงเทพมหานคร 100,000 372,000 472,000 Full Text
5 วิจัย 1. ผศ.พัสรินณ์ พันธุ์แน่น
และคณะ
กระบวนการพัฒนาศักยภาพ การผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสวนเกษตรชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนพูนทรัพย์ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 100,000 386,000 486,000 Full Text
6 วิจัย 1. ผศ.พัสรินณ์ พันธุ์แน่น
2. ผศ.ดวงทิพย์ จันทร์อ่วม
3. อ.ดร.ดาวพระศุกร์ ทองกลิ่น
4. รศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม
การพัฒนาตัวชี้วัดความเหลื่อมล้ำของชุมชนจากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น - 200,000 200,000 Full Text

ทุนสนับสนุนวิจัย ประจำปีการศึกษา 2562

No. ประเภททุน ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่อง แหล่งทุน รวม แหล่งที่มา
ม.เกริก สกว.
1 วิจัย 1. ผศ.พัสรินณ์ พันธุ์แน่น
2. รศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม
3. อ.ดร.ดาวพระศุกร์ ทองกลิ่น
กระบวนการหนุนเสริมเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเกริก 100,000 455,850 555,850 Full Text
2 วิจัย 1. ผศ.พัสรินณ์ พันธุ์แน่น
2. รศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม
3. อ.ดร.ดาวพระศุกร์ ทองกลิ่น
4. ผศ.ดวงทิพย์ จันทร์อ่วม
กระบวนการหนุนเสริมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเกริกเพื่อพัฒนาสู่ศูนย์เรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในเขตเมือง 100,000 วช. อนุมัติทุนปี พ.ศ. 2563 100,000 Full Text
3 วิจัย 1. Miss.Tiantong Yuan
2. Assoc.Prof.Chenin Chen
3. Liguang Li
How to Fade Chiness International College Students’ “Silent Listener” Stereotype by a Social Ecological System (วิธีการจัดภาพรวมผู้ฟังที่เงียบของนักเรียนชาวจีนหลักสูตรภาษาจีน (SACPs) ในมหาวิทยาลัยไทยเป็นตัวอย่าง โดยใช้แบบแผนนิเวศวิทยาทางสังคม) 100,000 - 100,000 Full Text
4 วิจัย 1. อ.ดร.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร
2. รศ.ไฉไล ศักดิวรพงศ์
3. ผศ.โกญจนาท เจริญสุข
4. ผศ.รัชนี คงภักดี
5. Dr.MING-HSUN HSIEH
6. อ.ปวริศร์ กุจสุขจิต
7. อ.กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว
8. อ.ดร.ดลนภา นินทวโรไพร
9. อ.ดร.สุรชัย พ่วงชูศักดิ์
10. อ.ดร.คมกริช ดิษฐเจริญ
มาตรการทางกฎหมายและทางปฏิบัติในการเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน 150,000 - 150,000 Full Text
5 วิจัย ผศ.ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ “การรับรู้ผลกระทบของประชาชนต่อการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านแบรนด์ DNA และ สัญลักษณ์ที่มีความคล้ายคลึงกัน” - 416,500 416,500 Full Text
6 วิจัย ผศ.ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ โครงการถอดบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้เทศกาลอาหารปลอดภัย “อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์” - 150,000 150,000 Full Text
7 วิจัย ผศ.ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสาร (เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม) และผู้ประกอบการขนส่งสินค้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย (1 มีค – 31 กค 62) = 2,330,000/2 - 1,165,000 1,165,000 Full Text
8 วิจัย ผศ.ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฮอด จ.เชียงใหม่ 19,246,447.38/24 - 801,935.30 801,935.30 Full Text
9 วิจัย ผศ.ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ การศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.น่าน (10 เม.ย. 62- 2 ก.ค. 63) = 26,697,103.41/26 - 1,026,811.67 1,026,811.67 Full Text

ทุนสนับสนุนวิจัย ประจำปีการศึกษา 2561

No. ประเภททุน ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่อง แหล่งทุน รวม แหล่งที่มา
ม.เกริก สกว.
1 วิจัย 1. ผศ.ดร.ปรีชา ปิยจันทร์
2. รศ.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม
3. ผศ.ดร.สุจิตรา สามัคคีธรรม
4. อ.ดร.หฤทัย กมลศิริสกุล
การพัฒนาระบบและกลไกขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นมหาวิทยาลัยเกริก ประจำปีงบประมาณ 2561 100,000 790,750 890,750 Full Text
2 วิจัย ผศ.พัสรินณ์ พันธุ์แน่น
และคณะ
การบริหารจัดการสวนเกษตรชุมชน ผักไร่สารบ้านพูนทรัพย์ อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนพูนทรัพย์ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร - 354,600 354,600 Full Text
3 วิจัย 1. ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต
2. ผศ.ดร.ปรีชา ปิยจันทร์
3. รศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม
4. อ.ดร.หฤทัย กมลศิริสกุล
5. ผศ.ดร.สุจิตรา สามัคคีธรรม
กระบวนการติดตั้งระบบและกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนบางบัว เขตบางเขน และชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร - 1,486,753 1,486,753 Full Text

ทุนสนับสนุนตำรา ประจำปีการศึกษา 2561

No. ประเภททุน ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่อง แหล่งทุน รวม แหล่งที่มา
ม.เกริก สกว.
1 ตำรา อ.ดร.ดาวพระศุกร์ ทองกลิ่น การบัญชีขั้นกลาง 1 10,000 - 10,000 Full Text

ทุนสนับสนุนวิจัย ประจำปีการศึกษา 2560

No. ประเภททุน ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่อง แหล่งทุน รวม แหล่งที่มา
ม.เกริก สกว.
1 วิจัย 1. ผศ.ดร.ปรีชา ปิยจันทร์
2. รศ.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม
3. ผศ.ดร.สุจิตรา สามัคคีธรรม
4. อ.ดร.หฤทัย กมลศิริสกุล
การพัฒนาระบบและกลไกขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเกริก 100,000 790,750 890,750 Full Text
2 วิจัย ผศ.ศรัณพร ชวนเกริกกุล
และคณะ
รูปแบบการฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนเขตหลักสี่ 100,000 170,000 270,000 Full Text
3 วิจัย 1. อ.พิชญ์สิณี รัตนานุพงศ์
2. ผศ.ดวงทิพย์ จันทร์อ่วม
3. ผศ.มุฑิตา อารยะเศรษฐากร
4. รศ.ปรีชา พันธุ์แน่น และ
5. ผศ.ดร.ชเนนตี พิพัฒนางกูร
การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มแม่บ้าน ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนร่วมพัฒนา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 100,000 211,740 311,740 Full Text
4 วิจัย 1. อ.ดร.เฉลิม เกิดโมลี
2. ผศ.ประคอง สุคนธจิตต์
3. อ.ศุภรดา ไชยรบ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการบ้านมั่นคง : กรณีศึกษา ชุมชนริมคลองเปรมประชากร เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 100,000 244,980 344,980 Full Text
5 วิจัย 1. ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต
2. ผศ.ดร.ปรีชา ปิยจันทร์
3. รศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม
4. อ.ดร.หฤทัย กมลศิริสกุล
5. ผศ.ดร.สุจิตรา สามัคคีธรรม
แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นสังคมที่ปลอดคอร์รัปชันโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนในเขตบางเขนเขตสายไหม เขตดอนเมืองและเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร - 1,500,003 1,500,003 Full Text

ทุนสนับสนุนตำรา ประจำปีการศึกษา 2560

No. ประเภททุน ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่อง แหล่งทุน รวม แหล่งที่มา
ม.เกริก สกว.
1 ตำรา อาจารย์นิภาวรรณ ภูจอม การนำเข้าส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ 30,000 - 30,000 Full Text
2 ตำรา อาจารย์ ณัฐถะปราน คล้ายประสิทธิ์ การบัญชีบริหาร 30,000 - 30,000 Full Text

ทุนสนับสนุนวิจัย ประจำปีการศึกษา 2559

No. ประเภททุน ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่อง แหล่งทุน รวม แหล่งที่มา
ม.เกริก สกว.
1 วิจัย 1. ผศ.โกญจนาท เจริญสุข
2. ผศ.จุฑามาส ไพบูลย์ศักดิ์
3. อ.กิตติยา อารีย์ชน
4. อ.กอร์ปเกียรติ ปิยสิรรานนท์
5. อ.จารุวรรณ อมรศิลสสวัสดิ์
แนวทางการใช้ประโยชน์ในที่ดินธรณีสงฆ์ของชุมชนอย่างมั่นคงในเขตสายไหม 100,000 247,360 347,360 Full Text

ทุนสนับสนุนตำรา ประจำปีการศึกษา 2559

No. ประเภททุน ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่อง แหล่งทุน รวม แหล่งที่มา
ม.เกริก สกว.
1 ตำรา รศ.ดร.วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ
และคณะ
รูปแบบและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเขตสายไหม 100,000 203,056 303,056 Full Text
2 ตำรา 1. ผศ.พัสรินณ์ พันธุ์แน่น
2. อ.ฉัตรรัตน์ เชาวลิต
รูปแบบการพัฒนาและฟื้นฟูสวนเกษตรชุมชนเมือง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนพูนทรัพย์ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 100,000 159,220 259,220 Full Text