ผลงานวิชาการ

 • ทุนมหาวิทยาลัยเกริก
  • ปีการศึกษา 2557
    ลำดับ วันที่/สัญญา ชื่อ-สกุล ตำแหน่งปัจจุบัน คณะ สาขา เรื่อง สถานะ
    01 01 ก.ค. 2558 อุษณี มงคลพิทักษ์สุข อาจารย์ ศิลปศาสตร์ - วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอตีพิมพ์บทความ
  • ปีการศึกษา 2556
    ลำดับ วันที่/สัญญา ชื่อ-สกุล ตำแหน่งปัจจุบัน คณะ สาขา เรื่อง สถานะ
    01 08 ก.ค. 2557 วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ รองศาสตราจารย์ี บริหารธุรกิจ - รูปแบบการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการเกษตรประณีตสำหรับผู้สูงอายุ อยู่ระหว่างการจัดทำ
    02 08 ก.ค. 2557 ดวงทิพย์ จันทร์อ่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บริหารธุรกิจ - แนวทางการจัดการการตลาดอย่างยั่งยืน:กรณีศึกษาตลาดโบราณบางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ อยู่ระหว่างการจัดทำ
    03 08 ก.ค. 2557 บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิเทศศาสตร์ - การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพระดับชุมชนปลอดเหล้า บ้านโนนมะเขือ ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี คืนทุน
    04 08 ก.ค. 2557 กฤษณา แย้มยั่งยืน อาจารย์ ศิลปศาสตร์ - การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในทักษะการพูดภาษาอังกฤษ :กรณีศึกษาระดับความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก อยู่ระหว่างการจัดทำ
 • ทุนมหาวิทยาลัยเกริก ร่วม สกว.
  • ปีการศึกษา 2559
    ลำดับ วันที่/สัญญา ชื่อ-สกุล ตำแหน่งปัจจุบัน คณะ สาขา เรื่อง สถานะ
    01 01/07/2559- 31/12/2560   ปก07/09/2559 พัสรินณ์ พันธุ์แน่น และคณะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม - รูปแบบการพัฒนาและฟื้นฟูสวนเกษตรชุมชนเมืองโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนพูนทรัพย์ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการจัดทำ
    02 01/07/2559- 31/12/2560   ปก07/09/2559 โกญจนาท เจริญสุข และคณะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิติศาสตร์ - แนวทางการใช้ประโยชน์ในที่ดินธรณีสงฆ์ของชุมชนอย่างมั่นคงในเขตสายไหม อยู่ระหว่างการจัดทำ
    02 01/07/2559- 31/12/2560   ปก07/09/2559 คนึงภรณ์ วงเวียน และคณะ อาจารย์ - - รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเขตสายไหม อยู่ระหว่างการจัดทำ
  • ปีการศึกษา 2557
    ลำดับ วันที่/สัญญา ชื่อ-สกุล ตำแหน่งปัจจุบัน คณะ สาขา เรื่อง สถานะ
    01 เพ็ญประภา ภัทรานุกรม และคณะ รองศาสตราจารย์ี ศิลปศาสตร์ - แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกหน่วยวิจัยเพื่อชุมชนในมหาวิทยาลัยเกริก อยู่ระหว่างการจัดทำ
  • ปีการศึกษา 2555
    ลำดับ วันที่/สัญญา ชื่อ-สกุล ตำแหน่งปัจจุบัน คณะ สาขา เรื่อง สถานะ
    01 ปรีชา พันธุ์แน่น, พรรณี บัวเล็ก, สุมล มานัสฤดี, โกญจนาท เจริญสุข - - - การใช้ประวัติศาสตร์ชุมชนเป็นเครื่องมือในการสร้างพลังความร่วมมือของคนสายคลองบางบัว อยู่ระหว่างการจัดทำ
    02 จินดา จอกแก้ว อาจารย์ บริหารธุรกิจ - บริหารการเงินเพื่อพัฒนากลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพ มหานคร อยู่ระหว่างการจัดทำ
    03 ดาวพระศุกร์ ทองกลิ่น อาจารย์ บริหารธุรกิจ - การจัดการความรู้ การจัดทำบัญชีกองทุนเมืองชุมชนบางบัว เขตบางเขน เพื่อบริหารจัดการเงินกองทุนเมืองให้มีประสิทธิภาพ อยู่ระหว่างการจัดทำ
    04 ประคอง สุคนธจิตต์, วิโรจน์ มานะมั่นชัยพร, อรุณ นวกิจรังสรรค์ - - - แนวทางการบริหารจัดการสวัสดิการเครือข่ายองค์กรชุมชนบางเขน อยู่ระหว่างการจัดทำ
    05 เพ็ญประภา ภัทรานุกรม และคณะ รองศาสตราจารย์ี ศิลปศาสตร์ - แนวทางการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมโดยเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคลองบางบัว อยู่ระหว่างการจัดทำ
    06 พัสรินณ์ พันธุ์แน่น อาจารย์์ ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม - แนวทางการจัดการขยะของเยาวชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านมั่นคง ชุมชนบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการจัดทำ
 • ทุนมหาวิทยาลัยเกริก
  • ปีการศึกษา 2559
    ลำดับ วันที่/สัญญา ชื่อ-สกุล ตำแหน่งปัจจุบัน คณะ สาขา เรื่อง สถานะ
    01 06 ก.ย. 2559 สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สำนักหอสมุด - การวางแผนและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร อยู่ระหว่างการจัดทำ
    02 06 ก.ย. 2559 พิกุลทอง หงษ์หิน อาจารย์ุ บริหารธุรกิจ - องค์การและการจัดการ อยู่ระหว่างการจัดทำ
    03 06 ก.ย. 2559 จินดา จอกแก้ว อาจารย์ บริหารธุรกิจ - หลักการบัญชีเบื้องต้น อยู่ระหว่างการจัดทำ
  • ปีการศึกษา 2557
    ลำดับ วันที่/สัญญา ชื่อ-สกุล ตำแหน่งปัจจุบัน คณะ สาขา เรื่อง สถานะ
    01 03 ก.ค. 2558 เพ็ญประภา ภัทรานุกรม รองศาสตราจารย์ี ศิลปศาสตร์ - สังคมสงเคราะห์ชุมชนกับการจัดการกรณีภัยพิบัติ อยู่ระหว่างการจัดทำ
    02 13 ส.ค. 2558 อมรรัตน์ กุลสุจริต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ี นิติศาสตร์ - กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง อยู่ระหว่างการจัดทำ
    03 13 ส.ค. 2558 นิธิวดี อดุลยพันธ์ อาจารย์ ศิลปศาสตร์ - คณิตศาสตร์ทั่วไป คืนทุน
  • ปีการศึกษา 2556
    ลำดับ วันที่/สัญญา ชื่อ-สกุล ตำแหน่งปัจจุบัน คณะ สาขา เรื่อง สถานะ
    01 08 ก.ค. 2557 มธุภาณี ไทยภักดี อาจารย์ ศิลปศาสตร์ - ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ อยู่ระหว่างการจัดทำ
    02 08 ก.ค. 2557 อรุณ ขยันหา อาจารย์ ศิลปศาสตร์ - การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น อยู่ระหว่างการจัดทำ
    03 08 ก.ค. 2557 นิธิวดี อดุลยพันธ์์ อาจารย์ ศิลปศาสตร์ - คณิตศาสตร์ทั่วไป คืนทุน
    04 08 ก.ค. 2557 ณัฐถะปราน คล้ายประสิทธิ์ อาจารย์ บริหารธุรกิจ - หลักการบัญชีต้นทุน อยู่ระหว่างการจัดทำ
    05 08 ก.ค. 2557 พัชราวดี ตรีชัย อาจารย์ บริหารธุรกิจ - ระบบขนส่งทางอากาศ อยู่ระหว่างการจัดทำ
    06 08 ก.ค. 2557 ณัฐพงษ์ แต้มแก้ว ์ อาจารย์ - - การจัดการขนส่งทางบกในโลจิสติกส์ คืนทุน
    07 08 ก.ค. 2557 ศรัณพร ชวนเกริกกุล์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิเทศศาสตร์ - หลักมัคคุเทศก์ อยู่ระหว่างการจัดทำ
    08 08 ก.ค. 2557 โกญจนาท เจริญสุข อาจารย์ นิติศาสตร์ - กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด อยู่ระหว่างการจัดทำ
  • ปีการศึกษา 2555
    ลำดับ วันที่/สัญญา ชื่อ-สกุล ตำแหน่งปัจจุบัน คณะ สาขา เรื่อง สถานะ
    01 สมนัฎฐา ภาควิหก อาจารย์ บริหารธุรกิจ - การบัญชีเพื่อการจัดการ อยู่ระหว่างการจัดทำ
    02 เพ็ญพรรณ ชูติวิศุทธิ์ อาจารย์ บริหารธุรกิจ - การสรรหา คัดเลือก และประเมินผลการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างการจัดทำ
 • วิจัยวิชาการ
 • วิจารณ์หนังสือ
 • ปริทัศน์