ตำราประกอบการเรียน

ชื่อหนังสือ: โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

พิมพ์ครั้งที่: 1

จัดทำโดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑามาศ ไพบูลย์ศักดิ์

ราคาเล่มละ: 350 บาท

 

ชื่อหนังสือ: หลักเศรษฐศาสตร์ 1

พิมพ์ครั้งที่: 5

จัดทำโดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุมล มานัสฤดี

ราคาเล่มละ: 135 บาท

 

ชื่อหนังสือ: หลักการบัญชีเบื้องต้น

พิมพ์ครั้งที่: 1

จัดทำโดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนาท จันทเตมีย์

ราคาเล่มละ: 150 บาท

 

ชื่อหนังสือ: การบัญชีบริหาร

พิมพ์ครั้งที่: 1

จัดทำโดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญยัง สหเทวสุคนธ์

ราคาเล่มละ: 190 บาท

 

ชื่อหนังสือ: การบัญชีเพื่อการจัดการ

พิมพ์ครั้งที่: 1

จัดทำโดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญยัง สหเทวสุคนธ์

ราคาเล่มละ: 200 บาท

 

ชื่อหนังสือ: การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

พิมพ์ครั้งที่: 2

จัดทำโดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประคอง สุคนธจิตต์

ราคาเล่มละ: 200 บาท

 

ชื่อหนังสือ: การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

พิมพ์ครั้งที่: 3

จัดทำโดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประคอง สุคนธจิตต์

ราคาเล่มละ: 200 บาท

 

ชื่อหนังสือ: ระบบขนส่งทางอากาศ

พิมพ์ครั้งที่: 1

จัดทำโดย: ดร.พัชราวดี ตรีชัย

ราคาเล่มละ: 250 บาท

 

ชื่อหนังสือ: การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิก (VISUAL BASIC.NET PROGRAMMING)

พิมพ์ครั้งที่: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 กันยายน 2558

จัดทำโดย: ชัยมาศ คะมา (CHAIMARD KAMA)

ราคาเล่มละ: - บาท

 

Page 2/2: « 1 2