ตำราประกอบการเรียน

ชื่อหนังสือ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

พิมพ์ครั้งที่: 1

จัดทำโดย: อาจารย์นุสรา บุญสนอง

ราคาเล่มละ: 145 บาท

 

ชื่อหนังสือ: การบัญชีขั้นกลาง 2

พิมพ์ครั้งที่: 1

จัดทำโดย: อาจารย์จินดา จอกแก้ว

ราคาเล่มละ: 265 บาท

 

ชื่อหนังสือ: หลักเศรษฐศาสตร์ 1

พิมพ์ครั้งที่: 5

จัดทำโดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุมล มานัสฤดี

ราคาเล่มละ: 135 บาท

 

ชื่อหนังสือ: การบัญชีบริหาร

พิมพ์ครั้งที่: 1

จัดทำโดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญยัง สหเทวสุคนธ์

ราคาเล่มละ: 190 บาท

 

ชื่อหนังสือ: การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

พิมพ์ครั้งที่: 3

จัดทำโดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประคอง สุคนธจิตต์

ราคาเล่มละ: 200 บาท

 

ชื่อหนังสือ: ระบบขนส่งทางอากาศ

พิมพ์ครั้งที่: 1

จัดทำโดย: ดร.พัชราวดี ตรีชัย

ราคาเล่มละ: 250 บาท

 

ชื่อหนังสือ: การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิก (VISUAL BASIC.NET PROGRAMMING)

พิมพ์ครั้งที่: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 กันยายน 2558

จัดทำโดย: ชัยมาศ คะมา (CHAIMARD KAMA)

ราคาเล่มละ: - บาท