ตำราประกอบการเรียน

ชื่อหนังสือ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

พิมพ์ครั้งที่: 1

จัดทำโดย: อาจารย์นุสรา บุญสนอง

ราคาเล่มละ: 145 บาท

 

ชื่อหนังสือ: การบัญชีขั้นกลาง 2

พิมพ์ครั้งที่: 1

จัดทำโดย: อาจารย์จินดา จอกแก้ว

ราคาเล่มละ: 265 บาท

 

ชื่อหนังสือ: การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

พิมพ์ครั้งที่: 1

จัดทำโดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประคอง สุคนธจิตต์

ราคาเล่มละ: 120 บาท

 

ชื่อหนังสือ: หลักการบัญชี 2

พิมพ์ครั้งที่: 1

จัดทำโดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นุชนาท จันทเตมีย์

ราคาเล่มละ: 225 บาท

 

ชื่อหนังสือ: โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

พิมพ์ครั้งที่: 1

จัดทำโดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑามาศ ไพบูลย์ศักดิ์

ราคาเล่มละ: 350 บาท

 

ชื่อหนังสือ: หลักเศรษฐศาสตร์ 1

พิมพ์ครั้งที่: 5

จัดทำโดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุมล มานัสฤดี

ราคาเล่มละ: 135 บาท

 

ชื่อหนังสือ: หลักการบัญชีเบื้องต้น

พิมพ์ครั้งที่: 1

จัดทำโดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนาท จันทเตมีย์

ราคาเล่มละ: 150 บาท

 

ชื่อหนังสือ: การบัญชีบริหาร

พิมพ์ครั้งที่: 1

จัดทำโดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญยัง สหเทวสุคนธ์

ราคาเล่มละ: 190 บาท

 

ชื่อหนังสือ: การบัญชีเพื่อการจัดการ

พิมพ์ครั้งที่: 1

จัดทำโดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญยัง สหเทวสุคนธ์

ราคาเล่มละ: 200 บาท

 

ชื่อหนังสือ: การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

พิมพ์ครั้งที่: 3

จัดทำโดย: ผศ.ประคอง สุคนธจิตต์

ราคาเล่มละ: 200 บาท

 

Page 1/2: 1 2 »