ตำราประกอบการเรียน

ชื่อหนังสือ: การบัญชีต้นทุน

พิมพ์ครั้งที่: 2

จัดทำโดย: อาจารย์บุญยัง สหเทวสุคนธ์

ราคาเล่มละ: 150 บาท

 

ชื่อหนังสือ: จิตวิทยาทั่วไป

พิมพ์ครั้งที่: 1

จัดทำโดย: อาจารย์สมชาย กำปั่นทอง

ราคาเล่มละ: 200 บาท

 

ชื่อหนังสือ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

พิมพ์ครั้งที่: 1

จัดทำโดย: อาจารย์นุสรา บุญสนอง

ราคาเล่มละ: 145 บาท

 

ชื่อหนังสือ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศ

พิมพ์ครั้งที่: 1

จัดทำโดย: อาจารย์ฉัตรรัตน์ เชาวลิต

ราคาเล่มละ: 145 บาท

 

ชื่อหนังสือ: การบัญชีขั้นกลาง 2

พิมพ์ครั้งที่: 1

จัดทำโดย: อาจารย์จินดา จอกแก้ว

ราคาเล่มละ: 265 บาท

 

ชื่อหนังสือ: การบัญชีขั้นกลาง 1

พิมพ์ครั้งที่: 1

จัดทำโดย: อาจารย์เจริญ สุธรรมชัย

ราคาเล่มละ: 235 บาท

 

ชื่อหนังสือ: การจัดการทรัพยากรมนุษย์

พิมพ์ครั้งที่: 1

จัดทำโดย: อาจารย์เพ็ญพรรณ ชูติวิศุทธิ์

ราคาเล่มละ: 335 บาท

 

ชื่อหนังสือ: การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

พิมพ์ครั้งที่: 1

จัดทำโดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประคอง สุคนธจิตต์

ราคาเล่มละ: 120 บาท

 

ชื่อหนังสือ: หลักการบัญชี 2

พิมพ์ครั้งที่: 1

จัดทำโดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นุชนาท จันทเตมีย์

ราคาเล่มละ: 225 บาท

 

ชื่อหนังสือ: หลักการบัญชีเบื้องต้น

พิมพ์ครั้งที่: 1

จัดทำโดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นุชนาท จันทเตมีย์

ราคาเล่มละ: 240 บาท

 

Page 1/2: 1 2 »