ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยปี พ.ศ.: 2549

ชื่อภาษาไทย: นโยบายและมาตรการของรัฐภายใต้สภาวการณ์ก่อความไม่สงบในเมืองหลวง

ชื่อภาษาอังกฤษ: The government’s polices and Measurement under the state beneath

บทคัดย่อ:  การวิจัยเรื่อง “นโยบายและมาตรการของรัฐภายใต้สภาวการณ์ของการก่อความไม่สงบใน เมืองหลวง” โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการวิจัยดังนี้

สถานะ: เสร็จสมบูรณ์

 

 

ผลงานวิจัยปี พ.ศ.: 2549

ชื่อภาษาไทย: ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกริกภายใต้สภาวการณ์การแข่งขันในอนาคต

ชื่อภาษาอังกฤษ: -

บทคัดย่อ:  การวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกริกภายใต้สภาวการณ์การแข่งขันใน อนาคต” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การดำเนินงานโดยทั่วไปของมหาวิทยาลัยเกริก

สถานะ: เสร็จสมบูรณ์

 

 

ผลงานวิจัยปี พ.ศ.: 2549

ชื่อภาษาไทย: แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนศึกษากรณี ตลาดน้ำอัมพวา อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม

ชื่อภาษาอังกฤษ: Sustainable Eco-tourism Management : A case study of Amphawa Floating Market, Amphawa District, Samutsongkharm Province

บทคัดย่อ:  การวิจัยเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ ชุมชน อัมพวา สภาพปัจจุบันของการท่องเที่ยว ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยว เพื่อให้ได้แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน

สถานะ: เสร็จสมบูรณ์

 

 

ผลงานวิจัยปี พ.ศ.: 2549

ชื่อภาษาไทย: การศึกษาตัวชี้ภาวะความล้มเหลวทางการเงินของธุรกิจโดยใช้ข้อมูลงบกระแสเงินสด : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ: A Study of Financial Failure Indicators Using information of Cash Flow Statement : The Case of Listed Companies in The Stock Exchange of Thailand

บทคัดย่อ:  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินประโยชน์ของข้อมูลในงบกระแสเงินสดในการใช้ เป็นตัวชี้ภาวะความล้มเหลวทางการเงินของธุรกิจ 2) ศึกษาอัตราส่วนกระแสเงินสดที่มีผลต่อ ความล้มเหลวทางการเงิน และ 3) พัฒนาตัวแบบสำหรับใช้ทำนายความล้มเหลวของธุรกิจที่ อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต การใช้ข้อมูลจากการศึกษานี้จะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินตัดสินใจในเรื่อง ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สถานะ: เสร็จสมบูรณ์

 

 

ผลงานวิจัยปี พ.ศ.: 2549

ชื่อภาษาไทย: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย :ศึกษากรณีอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อภาษาอังกฤษ: -

บทคัดย่อ:  การวิจัย เรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติของนักท่องเที่ยว ชาวไทย : ศึกษากรณีอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ ศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

สถานะ: เสร็จสมบูรณ์

 

 

Page 8/8: « 1 2 3 4 5 6 7 8