ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยปีการศึกษา : 2550

ชื่อภาษาไทย : การยืนหยัดต้านทานกระแสโลกาภิวัตน์โดยใช้หลักเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อการพัฒนา กรณีศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม

ชื่อภาษาอังกฤษ : Resistance Against Globalization by Sufficiency Economy Concept for Development : Case Study Samutsongkhram Province

บทคัดย่อ :  การยืนหยัดต้านกระแสโลกาภิวัตน์โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา เป็น การศึกษาถึงกระบวนการถ่ายทอดแนวคิดการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่ระดับ นโยบายจนถึงระดับผู้บริหารหรือท้องถิ่น และปัจจัยที่ส่งผลต่อการยืนหยัดเพื่อต้านทานกระแส โลกาภิวัตน์โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องจากจังหวัด สมุทรสงคราม นับเป็นจังหวัดที่ประชาชนหรือชุมชนใช้หลักการพึ่งตนเองโดยใช้ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญ

 

สถานะ : เสร็จสมบูรณ์

 

 

ผลงานวิจัยปีการศึกษา : 2550

ชื่อภาษาไทย : แนวทางการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

ชื่อภาษาอังกฤษ : Public Relations Approaches for Eco-tourism in Samutsongkram

บทคัดย่อ :  การศึกษาวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวทางการประชาสัมพันธ์ของนักท่องเที่ยวที่ เข้ามาเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม และ 2) ศึกษาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยว ข้อมูลข่าวสารที่นักท่องเที่ยวได้รับ ผู้นำ ท้องถิ่น และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่มีผลกระทบต่อความยั่งยืนของสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีรูป ตามธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชนแม่กลอง

สถานะ : เสร็จสมบูรณ์

 

 

ผลงานวิจัยปีการศึกษา : 2550

ชื่อภาษาไทย : แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

ชื่อภาษาอังกฤษ : Management Development Approaches towards Conservation Tourism in Samutsongkram

บทคัดย่อ :  การวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ จังหวัด สมุทรสงคราม ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงสภาพปัญหาในปัจจุบันของการท่องเที่ยวและเพื่อ ศึกษาถึงแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งจะนำไปสู่ข้อสรุปและ กระบวนการในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา และการล่องเรือชม หิ่งห้อยอย่างไม่ทำลายขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และไม่ทำลายธรรมชาติ ในการวิจัย ครั้งนี้ได้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่มย่อย การ สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และการใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงภูมิ ปัญญา และผู้สัดทัดกรณี ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือ

สถานะ : เสร็จสมบูรณ์

 

 

ผลงานวิจัยปีการศึกษา : 2549

ชื่อภาษาไทย : การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชนบนที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในกรุงเทพมหานคร

ชื่อภาษาอังกฤษ : -

บทคัดย่อ :  อย่รู ะหว่างการดำเนินการวิจัย

สถานะ : อยู่ระหว่างการจัดทำ

 

 

ผลงานวิจัยปีการศึกษา : 2549

ชื่อภาษาไทย : การใช้พลังงานทางเลือกของไบโอดีเซลจากพืชสบู่ดำ

ชื่อภาษาอังกฤษ : Using Alternative Energy of Biodiesel from Physic Nut (Jatropha curcas Linn.)

บทคัดย่อ : 

การใช้พลังงานทางเลือกของไบโอดีเซลจากพืชสบู่ดำ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายและบทบาทของภาครัฐต่อการส่งเสริมหรือการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากพืชสบู่ดำ  ศึกษาศักยภาพการปลูกพืชสบู่ดำ  โดยพิจารณาจากทุนที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ  จำนวนพื้นที่ปลูก  รวมทั้งพื้นที่ปลูกของเอกชน  จำนวนเงินทุน  อีกทั้งการผลิตของเกษตรกร  และเพื่อการศึกษาถึงปัญหาหรือข้อจำกัดต่าง ๆ ในการผลิตน้ำมันพืชสบู่ดำของเกษตรกรและผู้ผลิต  เพื่อการจำหน่ายของบริษัทเอกชน