ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยปีการศึกษา : 2550

ชื่อภาษาไทย : การผลิตและการตลาดปลาสลิดของสมาชิกสหกรณ์ ผู้เลี้ยงปลาสลิดแพรกหนามแดง จำกัด

ชื่อภาษาอังกฤษ : Production and Marketing of Snake-Skined Gaurami by Members of Psuak – nam – deang Ltd.

บทคัดย่อ :  ปลาสลิดเป็นสัตว์น้ำที่มีมูลค่าสูง เป็นที่นิยมบริโภค มีแนวโน้มการตลาดในอนาคตแจ่มใส ในอดีตผลิตมากที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้รับขนานนามว่า “แหล่งปลาสลิดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงด้านปริมาณและคุณภาพ” แต่เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่เลี้ยงปลาสลิดได้ลดลงกลายเป็น โรงงาน อุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย สร้างสนามบินสุวรรณภูมิ น้ำเสีย จึงมีพื้นที่ใหม่เกิดขึ้นที่ตำบล แพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 

สถานะ : เสร็จสมบูรณ์

 

 

ผลงานวิจัยปีการศึกษา : 2550

ชื่อภาษาไทย : ปัญหาการจัดการโฮมสเตย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : ศึกษากรณีอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ชื่อภาษาอังกฤษ : Problems of Homestay Management in Accordance with Sufficiency Economy Approach : A case Study of Bangkhonthi District, Samutsongkram Province

บทคัดย่อ :  การวิจัยเรื่อง ปัญหาการจัดการโฮมสเตย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : ศึกษากรณี อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การจัดการโฮมสเตย์ตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในอำเภอบางคนที การศึกษาใช้วิธีการโฟร์นีซที่นำเสนอโดยเบ๊นท์ฟริ เบียร์ ผลการศึกษาพบว่าชาวบางคนทีจัดการโฮมสเตย์ในลักษณะดัดแปลง โดยนำรูปแบบรีสอร์ท มาประยุกต์ใช้บางส่วน อันทำให้สอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่น อย่างไรก็ตามชาวบางคนนทียังคงจัดการโฮมสเตย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 

สถานะ : เสร็จสมบูรณ์

 

 

ผลงานวิจัยปีการศึกษา : 2550

ชื่อภาษาไทย : วิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้าน จังหวัดสมุทรสงคราม

ชื่อภาษาอังกฤษ : Traditional Fisherman’s Way of Life Samutsongkram Province

บทคัดย่อ :  การวิจัยเรื่อง วิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้าน จังหวัดสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม (2) เพื่อศึกษาการ เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน และ (3) เพื่อศึกษาแนวโน้มการ เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน

 

สถานะ : เสร็จสมบูรณ์

 

 

ผลงานวิจัยปีการศึกษา : 2550

ชื่อภาษาไทย : การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ชื่อภาษาอังกฤษ : Community – Based Tourism Management : A Case Study of Tha-Kha Community Amphawa District, Samutsongkhram Province

บทคัดย่อ :  การวิจัยเรื่อง การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ศึกษากรณี: ชุมชนท่าคา ตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงองค์ประกอบ ปัญหาและอุปสรรคของการ จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตลาดน้ำท่าคา ซึ่งจะนำไปสู่ข้อสรุปถึงกระบวนการจัดการการ ท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ในการวิจัยนี้ ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายวิธี คือ การ ประชุมกลุ่มย่อย การทำกิจกรรม การสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม การจัดเวที ประชาคม

สถานะ : เสร็จสมบูรณ์

 

 

ผลงานวิจัยปีการศึกษา : 2550

ชื่อภาษาไทย : การศึกษาปัจจัยสำคัญในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ธรรมชาติบรรจุ อาหารแทนภาชนะที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนและเป็นภัยต่อ สุขภาพ : กรณีศึกษาตลาดน้ำท่าคา

ชื่อภาษาอังกฤษ : Major Factors Affecting the Uses of Natural Packaging for Food Contamination and Harmfulness : A Case Study of Thaka Floating Market

บทคัดย่อ :  การศึกษาปัจจัยสำคัญในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ธรรมชาติบรรจุอาหารแทนภาชนะที่อาจ ก่อให้เกิดการปนเปื้อนและเป็นภัยต่อสุขภาพ : กรณีศึกษาตลาดน้ำท่าคา โดยมีวัตถุประสงค์ศึกษา ปัจจัยสำคัญในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ธรรมชาติบรรจุอาหารแทนภาชนะที่อาจก่อให้เกิดการ ปนเปื้อนและเป็นภัยต่อสุขภาพตามความคิดเห็นของประชาชน เพื่อนำไปกำหนดกิจกรรมรณรงค์ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัย โดย เลือกพื้นที่ศึกษา คือ บ้านคลองศาลา หมู่2 ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่2 บ้านคลองศาลา จำนวน 105 ครัวเรือนแล้ว เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบไปด้วยแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ และแบบประเมินหลังจัดกิจกรรมรณรงค์

สถานะ : เสร็จสมบูรณ์

 

 

Page 6/8: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »