ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยปีการศึกษา : 2551

ชื่อภาษาไทย : การศึกษาเพศวิถีของวัยรุ่นตั้งครรภ์ในวัยเรียน

ชื่อภาษาอังกฤษ : Pregnant Adolescent Students’ Sexuality

บทคัดย่อ :  การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในวัยเรียนเป็นวิกฤติทางสังคมที่ทุกฝ่ายต่างร่วมรณรงค์แก้ไขปัญหาแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบททางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งก่อร่างเพศวิถีที่นำไปสู่ภาวะการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในวัยเรียน เพื่อให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา งานวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักอายุไม่เกิน 15 ปีที่อาศัยในบ้านพักพิงจำนวน 4 ราย และบุคคลแวดล้อมของผู้ให้ข้อมูล อาทิ มารดา ยาย เพื่อน นักสังคมสงเคราะห์และพี่เลี้ยง การเก็บข้อมูลใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้ข้อมูลและบุคคลแวดล้อมโดยการถามซ้ำด้วยรูปแบบคำถามหลากหลายเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและความเข้าใจของผู้วิจัย เพื่อลงสรุปผลการวิจัย

สถานะ : เสร็จสมบูรณ์

 

 

ผลงานวิจัยปีการศึกษา : 2551

ชื่อภาษาไทย : สื่อบันเทิงเกาหลีกับค่านิยมในวัฒนธรรมเกาหลีของวัยรุ่นไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ : Korean Entertainment Media and The Appreciation of Korean Culture Among Thai Adolescents

บทคัดย่อ :  การวิจัยเรื่อง สื่อบันเทิงเกาหลีกับค่านิยมในวัฒนธรรมเกาหลีของวัยรุ่นไทย มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาค่านิยมในวัฒนธรรมเกาหลีของวัยรุ่นไทยที่มีต่อสื่อบันเทิงเกาหลี2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสื่อบันเทิงเกาหลีกับค่านิยมในวัฒนธรรมเกาหลีของวัยรุ่นไทย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรของการวิจัยคือ วัยรุ่นไทยที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับอุดมศึกษาในพื้นที่เขตบางเขน และเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ทำการคัดเลือกจากนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา รวม 180 คน และนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา 220 คน รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาทั้งสิ้น 400 คน

สถานะ : เสร็จสมบูรณ์

 

 

ผลงานวิจัยปีการศึกษา : 2551

ชื่อภาษาไทย : วิเคราะห์การติดตามทวงถามหนี้สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของบริษัทผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

ชื่อภาษาอังกฤษ : Analysis of Demand for Payment of Credit Card Debts and PersonalLoans of Non-Bank Gompanies

บทคัดย่อ :  การศึกษาวิจัยเรื่อง วิเคราะห์การติดตามทวงถามหนี้สินเชื่อเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของบริษัทผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาถึงนโยบายการให้สินเชื่อ กระบวนการอนุมัติสินเชื่อ และปัญหาการค้างชำระหนี้ของบริษัทผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงิน 2)ศึกษามาตรการในการติดตามทวงถามหนี้ของบริษัทผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงิน 3)ค้นหาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาการค้างชำระหนี้และการใช้มาตรการในการติดตามทวงถามหนี้ที่เหมาะสม

สถานะ : เสร็จสมบูรณ์

 

 

ผลงานวิจัยปีการศึกษา : 2551

ชื่อภาษาไทย : ปัญหาและอุปสรรค การปลูกผลไม้เกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดระยองจันทบุรี และ ตราด

ชื่อภาษาอังกฤษ : Problem and obstacles for Organic Agricultural plantation ; Case Study :Rayong Chantaburi and Trat

บทคัดย่อ :  การศึกษาปัญหาและอุปสรรคการปลูกผลไม้เกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้เกษตรอินทรีย์ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิกฤตทางการเกษตรที่ใช้เกษตรอินทรีย์ ทั้งในกระบวนการผลิต ผลตอบแทนจากการลงทุน ความสำคัญต่อการดูแลระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม การควบคุมคุณภาพผลผลิต และการตลาดหรือช่องทางในการจัดจำหน่าย โดยศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินการเกษตรอินทรีย์รวมทั้งนโยบายภาครัฐ ต่อการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชรูปแบบเกษตรอินทรีย์ สำหรับวิธีการศึกษาผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากเกษตรกรผู้ปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งการสอบถามหน่วยงาน ที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์และหน่วยงานส่งเสริมการค้าหรือจำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์

สถานะ : เสร็จสมบูรณ์

 

 

ผลงานวิจัยปีการศึกษา : 2551

ชื่อภาษาไทย : การพัฒนาทุนทางสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในชุมชนประสบภัยพิบัติสึนามิ : กรณีศึกษาชุมชนในพื้นที่จังหวัดพังงา

ชื่อภาษาอังกฤษ : Social Capital Community Based Development In Communities Effected by Tsunami : Case studies of Communities in Phang-Nga Province

บทคัดย่อ : 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหการพัฒนาทุนทางสังคมโดยใช้ชุมชนเป็ฐานในชุมชนที่ประสบผลสําเร็จในการฟื้นฟูจากภาวะวิกฤติภัยพิบัติสึนามิและเพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาทุนทางสังคม โดยเฉพาะในชุมชนที่แตกสลายเพราะภัยพิบัติจากธรรมชาติดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให…

สถานะ : เสร็จสมบูรณ์

 

 

Page 5/8: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »