ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยปีการศึกษา : 2552

ชื่อภาษาไทย : การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของสำนักงานบัญชี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ชื่อภาษาอังกฤษ : Practical Code of Ethics of Accounting Firms in Bangkok and Suburbs

บทคัดย่อ :  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์2 ประการ คือ (1) ศึกษาระดับการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของสำนักงานบัญชี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2) เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของสำนักงานบัญชี รูปแบบของสำนักงานบัญชี และระยะเวลาการดำเนินงาน กับระดับการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของสำนักงานบัญชี

สถานะ : เสร็จสมบูรณ์

 

 

ผลงานวิจัยปีการศึกษา : 2552

ชื่อภาษาไทย : การวัดความรู้และการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการ สอนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกริก

ชื่อภาษาอังกฤษ : Knowledge Measurement and Application of the Sufficiency Economy Philosophy to Educate in the Undergraduate Level of Krirk University

บทคัดย่อ :  การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาและการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาจำนวน 373 คนและใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการ สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนจำนวน 11 คน

สถานะ : เสร็จสมบูรณ์

 

 

ผลงานวิจัยปีการศึกษา : 2551

ชื่อภาษาไทย : ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากร : กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

ชื่อภาษาอังกฤษ : Factors Affecting Work Quality of Tax Authorized Auditors : Case Study in Bangkok

บทคัดย่อ :  ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาจะรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) รวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามผู้สอบบัญชีภาษีอากรในเขตกรุงเทพมหานครที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544-2550 และกลุ่มที่สองเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ทำบัญชีและเจ้าของสำนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร

สถานะ :

 

 

ผลงานวิจัยปีการศึกษา : 2551

ชื่อภาษาไทย : วิกฤติสังคมไทย :แนวทางป้องกันภัยเยาวชนจากการใช้อินเตอร์เน็ตในที่พักอาศัย

ชื่อภาษาอังกฤษ : Crisis Situation in Thailand :Recommendations on home-using Internet Protection Methodology forThai Youth

บทคัดย่อ :  งานวิจัยนี้เน้นศึกษาผลกระทบของอินเตอร์เน็ตที่มีต่อเยาวชน เพื่อนำเสนอ "แนวทางป้องกันภัยเยาวชนจากการใช้อินเตอร์เน็ตจากที่พักอาศัย กรณีศึกษา : กรุงเทพมหานคร" ซึ่งการใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตจากที่พักอาศัย 2)เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตและความเสี่ยงในการเกิดภัย 3)เพื่อศึกษาความตระหนักของผู้ปกครองต่อผลกระทบในทางลบของอินเตอร์เน็ต 4) เพื่อเสนอแนะแนวทางป้องกันภัยจากการใช้อินเตอร์เน็ตของเยาวชน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวมรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปี พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และผู้ปกครอง ประกอบกับการใช้วิธีสัมภาษณ์หน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนที่รณรงค์ด้านภัยและใช้การทดสอบระบบป้องกันภัยอินเตอร์เน็ตเพื่อสรุปคุณสมบัติและลักษณะการทำงานที่เหมาะสม

สถานะ : เสร็จสมบูรณ์

 

 

ผลงานวิจัยปีการศึกษา : 2551

ชื่อภาษาไทย : โครงการการพัฒนาทุนทางสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในชุมชนประสบภัยพิบัติสึนามิ:กรณีศึกษา ชุมชนในพื้นที่จังหวัดพังงา

ชื่อภาษาอังกฤษ : Social Capital Community Based Development In Communities Effected by Tsunami:Case studies of Communities in Phang-Nga Provinceโดยผู้ช่

บทคัดย่อ :  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การพัฒนาทุนทางสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในชุมชนที่ประสบผลสำเร็จในการฟื้นฟูจากภาวะวิกฤติภัยพิบัติสึนามิ และเพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาทุนทางสังคม โดยเฉพาะในชุมชนที่แตกสลายเพราะภัยพิบัติจากธรรมชาติดังกล่าวซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้น ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และการจัดสนทนากลุ่มในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

สถานะ : เสร็จสมบูรณ์

 

 

Page 4/8: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »