ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยปีการศึกษา : 2555

ชื่อภาษาไทย : โครงการแนวทางการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมโดยเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคลองบางบัว

ชื่อภาษาอังกฤษ : Guideline for Flood Disaster Management by Klong Bang Bau Environment Development Network

บทคัดย่อ : 

จากภัยพิบัติน้ําทวมภัยพิบัติน้ําทวมเมื่อป..2554ที่เกิดขึ้นในบริเวณกวางและสงผลกระทบอยางกวางขวาง ในขณะที่มีระยะเวลาเตรียมการเพื่อการจัดการคอนขางสั้น รวมทั้งมีขอมูลสนับสนุนการแกไขปญหาคอนขางนอย อันทําใหลําพังรัฐบาลเพียงฝาย เดียวไมสามารถบริหารจัดการภัยพิบัติครั้งนี้ได  และคงปฏิเสธไมไดาการแกญหาภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ก็คือ ชาวบานที่อยูอาศัยในชุมชนหันหนามารวมมือกันเพื่อชวยเหลือตัวเองอยางกระตือรือรนและจริงจังและนําไปสูการประสานงานกับหนวยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ในขณะเดียวกัน ชุมชนที่มีการจัดตั้งในรูปของเครือขายที่เขมแข็งก็จะมีความสามารถในการจัดการตนเองไดอันทําใหสามารถจัดบริการตางๆ เพื่อตอบสนองตอการแกไขปญหาและความตองการของครัวเรือนสมาชิกได

สําหรับชุมชนที่เปนเปาหมายในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก“เครือขายพัฒนาสิ่งแวดลอมคลองบางบัว”(อไปจะเรียกวา เครือขาย ชุมชนบางบัว)คลองบางบัว เปนคลองสายหนึ่งทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร มีความยาวประมาณ9กม.กวางประมาณ80เมตร ซึ่งเครือขายชุมชนแหงนี้ ประกอบดวยสมาชิกทั้งสิ้น15 ชุมชน โดยบางชุมชนมีความเขมแข็งสูง แตบางชุมชนยังขาดความเขมแข็ง ความ นาสนใจของเครือขายชุมชนดังกลาวนี้ก็คือ ชุมชนที่เขมแข็งสามารถรวมมือกัน เพื่อรับมือกับภัยพิบัติน้ําทวมไดอยางมีประสิทธิภาพ แมใน บางชุมชนน้ําจะทวมเขาบานสูงกวาหนึ่งเมตร แตชาวบานก็ยังสามารถบริหารจัดการและอยูกับน้ําไดอยางเปนปกติ ทั้งการสรางสวมลอย น้ํา การใชเครือขายการจัดตั้งของกลุมสําหรับประสานงานไปยังหนวยงานบรรเทาทุกขภายนอกที่นําถุงยังชีพมาแจกและนําเรือมาใชใน การลําเลียงผูคนเดินทางเขาออกจากชุมชน การแกไขปญหาผูวยฉุกเฉินและสัตวายเขามาภายในบาน นอกจากนี้ยังเปลี่ยนวิกฤติใหเปน โอกาสโดยการออกจับปลาที่มีอยางชุกชุมแลวนํามาแบงปนกันประกอบเปนอาหาร ในแงนี้ จึงอาจกลาวไดา ประสบการณการจัดการภัย พิบัติน้ําทวมของเครือขายชุมชนบางบัวเปนบทเรียนที่มีคุณคาอยางยิ่ง ซึ่งควรที่จะไดมีการถอด/สกัดออกมาเปนบทเรียน เพื่อใหชุมชนไดมีโอกาสนําไปศึกษา ถายทอด และคนควาเพื่อพัฒนาตอไป เพื่อทําใหชุมชนสามารถบริหารจัดการภัยพิบัติน้ําทวมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไดอยางมีประสิท

สถานะ : เสร็จสมบูรณ์

 

 

ผลงานวิจัยปีการศึกษา : 2554

ชื่อภาษาไทย : แนวทางการพัฒนาการตลาดช่างชุมชนบางบัว เขตบางเขน

ชื่อภาษาอังกฤษ : The development of marketing strategy for construction contractor of Bang Bua community, Bangkhen

บทคัดย่อ : 

บทคัดย่อ

 การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการตลาดช่างชุมชนบางบัว เขตบางเขน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการช่างชุมชนบางบัว 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจช่างชุมชนบางบัว และ 3) เสนอแนวทางการพัฒนาการตลาดช่างชุมชนบางบัว เขตบางเขน

ระเบียบวิธีวิจัยนี้ใช้การผสานผสานระหว่างวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ1) ผู้ใช้บริการช่างชุมชนบางบัวเขตบางเขน จำนวน 340 คนเพื่อตอบแบบสอบถาม และ 2) สมาชิกเครือข่ายธุรกิจช่างชุมชนบางบัว จำนวน 10 ชุด เพื่อการสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติที่ใช้ในการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยทั้งสาม คือ ค่าสถิติแบบแจกแจงความถี่  (Frequency)  และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย () และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard deviation: S.D.) การทดสอบด้วยค่าสถิติ t-test และการทดสอบด้วยค่าสถิติ One-Way ANOVA (F-test) และทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการ  LSD

ผลการวิจัยพบว่าระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการช่างชุมชนบางบัว เขตบางเขน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจากทั้ง 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์/ บริการ  ด้านราคาค่าวัสดุก่อสร้าง ด้านความสะดวกในการติดต่อ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรหรือพนักงาน ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านขั้นตอนการให้บริการพบว่าระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการช่างชุมชนบางบัว  เขตบางเขน ด้านราคาค่าวัสดุก่อสร้าง อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76) เป็นอันดับที่ 1 ประเด็นที่พึงพอใจ คือ การแจ้งราคาก่อนการให้บริการ รองลงมา คือ ราคาเหมาะสมกับวัสดุที่เลือกใช้และอันดับสุดท้าย คือ ราคาเหมาะสมกว่าบริษัท/ห้างร้านทั่วไปเมื่อทำการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ใช้บริการช่างชุมชนบางบัว  เขตบางเขน ที่มีการศึกษา อาชีพและรายได้แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ขณะที่พบว่า ผู้ใช้บริการช่างชุมชนบางบัว เขตบางเขนที่เพศและอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจช่างชุมชนบางบัว คือการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายธุรกิจช่างชุมชนบางบัว ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ความยุติธรรม ความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือในการก่อสร้างพร้อมทั้งการโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ และแนวทางการพัฒนาการตลาดช่างชุมชนบางบัว ให้ประสบความสำเร็จคือ การพัฒนารูปแบบช่างชุมชนบางบัวเชิงพาณิชย์ การพัฒนาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบผู้นำเชิงพาณิชย์ การพัฒนาการมีส่วนร่วมของเครือข่ายธุรกิจช่างชุมชนบางบัว  และการจัดหาแหล่งเงินทุนภายนอกสนับสนุนการปฏิบัติงานธุรกิจช่างชุมชนในอัตราดอกเบี้ยต่ำ

 คำสำคัญ :  การพัฒนา  ธุรกิจช่างชุมชนบางบัว  ความพึงพอใจ

 

 

Abstract

            The main goals of the research on “The development of marketing strategy for building contractor of Bang Bua community,  BangKhen”  are to 1) determine the level of satisfaction with the construction contractor of Bang Bua community  2) study factors affecting the success of business development in providing construction service of Bang Bua community and 3) purpose the guidance for market development of Bang Bua community, Bangkhen.

            The methodologies applied are the integration of quantitative and qualitative methods.  The specified sample groups are: 1) construction service users of Bang Bua community through 340 sets of questionnaires and 2) 10 members of Bang Bua community networkusing in-depth interview. Statistics analysis applied to the research includes frequency, percentage, mean and standard deviation (SD). The inferential statistics processes adopted are t-test, One-Way ANOVA (F-test) and LSD

                        The results shown that overall satisfaction level of construction contractor of Band Bua community was moderate (mean = 3.24).  When considering the sever aspects: product/service, price, contact channel, service procedure, promotion campaign, personality  physical attributes and service process, the satisfaction level of construction contractor of Bang Bua community reached high level is pricing policy(average 3.76). The first aspect impressed the users of Bang Bua construction service is the process of advanced informing of price. Secondly, the fair value of the construction material. The last is the reasonable price comparable to price quoted bytypical corporate/companies. The inferential statistics has revealed that the users of construction service of Bang Bua community wit

สถานะ : เสร็จสมบูรณ์

 

 

ผลงานวิจัยปีการศึกษา : 2553

ชื่อภาษาไทย : การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดการน้ำเสีย กรณีศึกษาการจัดการ น้ำเสียในคลองบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ชื่อภาษาอังกฤษ : Participation of Stake Holders for Waste Water Management : A Case Study Waste Water Management in Bang Bua Canal, Bangkhen, Bangkok Project, Bang Bua Community

บทคัดย่อ : 

การศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดการน้ำเสีย  กรณีศึกษาการจัดการน้ำเสียในคลองบางบัว  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคส่วนต่าง ๆ อันประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูลจากหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนครัวเรือนในชุมชนริมคลองบางบัว  10 ชุมชน  อันประกอบด้วย  ชุมชนสามัคคีร่วมใจ  วรวีวัฒนา บางบัว รุ่นใหม่พัฒนา  ร้อยกรอง  ร่วมใจพัฒนาใต้  ร่วมใจพัฒนาเหนือ  บ้านบางเขน  อุทิศนุสรณ์  คลองหลุมไผ่  จำนวน 315 ครัวเรือน  อีกทั้งมีการประชุมกลุ่มย่อยหรือประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focused group) กับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองบางบัว จำนวน 15 คน และมีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคคลที่มีส่วนป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ

              ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า  สาเหตุของการเกิดปัญหาน้ำเสียในคลองบางบัว สาเหตุหลักมาจากการขาดจิตสำนึกของประชาชนในชุมชน  โดยเฉพาะการทิ้งขยะหรือของเหลือใช้ใน ลำคลอง  การปล่อยน้ำทิ้งของสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้ง หอพัก  อพาร์ทเม้นท์  หน่วยงานราชการในพื้นที่  รวมทั้งภาคครัวเรือนต่าง ๆ

              เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียให้เป็นรูปธรรม  ภาคส่วนต่าง ๆ ควรดำเนินการในภารกิจหรือรับผิดชอบต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม  โดยภาคครัวเรือนจะต้องดำเนินการในกิจกรรมการงดทิ้งขยะของเหลือใช้ในคูคลอง  การส่งเสริมหรือได้รับความรู้ความเข้าใจต่อการป้องกันและแก้ไขคุณภาพน้ำในคลอง  ภาคผู้ประกอบการต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานน้ำทิ้งตามกฎหมาย ทั้งนี้ภาคประชาชนและภาครัฐที่ทำหน้าที่กำกับดูแลจะต้องคอยตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง  ส่วนภาครัฐก็ต้องมีการสร้างกระบวนการคิดหรือการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในชุมชนเกิดจิตสำนึกที่ดีต่อการดูแลควบคุมหรือแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลอง  ควรมีกิจกรรมหรือโครงการที่ทำให้เกิดการแข่งขันและมีรางวัลแก่โครงการดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสีย  อีกทั้งมีการดำเนินการในระดับนโยบายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำเสียลงคลอง เช่น  การรื้อถอนบ้านเรือนที่รุกล้ำในคลอง การทำถนนริมคลอง การทำเขื่อนริมคลอง  เป็นต้น 

สถานะ : เสร็จสมบูรณ์

 

 

ผลงานวิจัยปีการศึกษา : 2553

ชื่อภาษาไทย : กระบวนการและปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จของโครงการบ้านมั่นคงชุมชนบางบัว

ชื่อภาษาอังกฤษ : Process and Key Factors Facilitating the Success of Baan Man Khong Project, Bang Bua Community

บทคัดย่อ : 

พัฒนาการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับชุมชนคนจนเมืองได้มีมาอย่างต่อเนื่องในหลายรูปแบบโครงการบ้านมั่นคงเป็นแนวทางหนึ่งที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)ได้ริเริ่มขึ้นโดยมีเป้าหมายในการแก้ปัญหาความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยของคนจนเมืองโดยเน้นชุมชนเป็นแกนหลัก โครงการวิจัยเรื่องกระบวนการและปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จของโครงการบ้านมั่นคง ชุมชนบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงผสานวิธี  โดยใช้การสังเกต การสัมภาษณ์เจาะลึก การประชุมกลุ่มย่อยและการใช้แบบสอบถาม

ผลการวิจัยพบว่าการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงมีกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ เริ่มจากการสร้างความเข้าใจโครงการร่วมกันโดยการเปิดเวทีชุมชน แบ่งคณะทำงานเป็นกลุ่มย่อยในการกำหนดระเบียบข้อบังคับของกลุ่มในการออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยนำไปสู่การจดทะเบียนสหกรณ์เคหสถานเพื่อที่อยู่อาศัยและเจรจาขอเช่าที่ดินกับกรมธนารักษ์ในระยะยาว 30 ปีเพื่อขอใช้ประโยชน์ในที่ดินในการปลูกสร้างบ้านใหม่ พัฒนาสาธารณูปโภค และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน การจัดทำผังชุมชนและออกแบบบ้านในชุมชนโดยมีการกำหนดกฎระเบียบและคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการและการจัดสิทธิในที่ดินและการทำบันทึกความร่วมมือ  มีการวางแผนร่วมกันในการรื้อย้ายบ้าน สร้างบ้านโดยช่างชุมชน ในด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคมีหน่วยงานหลายหน่วยงานให้การสนับสนุน และร่วมดำเนินการกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อความสำเร็จของโครงการ คือ แกนนำชุมชน ความสามัคคีของคนในชุมชน กระบวนการการบริหารจัดการตนเอง การมีส่วนร่วมของชุมชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่นและการสนับสนุนของรัฐอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่ความสำเร็จ

 พัฒนาการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับชุมชนคนจนเมืองได้มีมาอย่างต่อเนื่องในหลายรูปแบบ โครงการบ้านมั่นคงเป็นแนวทางหนึ่งที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)ได้ริเริ่มขึ้นโดยมีเป้าหมายในการแก้ปัญหาความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยของคนจนเมืองโดยเน้นชุมชนเป็นแกนหลัก โครงการวิจัยเรื่องกระบวนการและปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จของโครงการบ้านมั่นคง ชุมชนบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงผสานวิธี  โดยใช้การสังเกต การสัมภาษณ์เจาะลึก การประชุมกลุ่มย่อยและการใช้แบบสอบถาม

ผลการวิจัยพบว่าการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงมีกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ เริ่มจากการสร้างความเข้าใจโครงการร่วมกันโดยการเปิดเวทีชุมชน แบ่งคณะทำงานเป็นกลุ่มย่อยในการกำหนดระเบียบข้อบังคับของกลุ่มในการออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยนำไปสู่การจดทะเบียนสหกรณ์เคหสถานเพื่อที่อยู่อาศัยและเจรจาขอเช่าที่ดินกับกรมธนารักษ์ในระยะยาว 30 ปีเพื่อขอใช้ประโยชน์ในที่ดินในการปลูกสร้างบ้านใหม่ พัฒนาสาธารณูปโภค และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน  การจัดทำผังชุมชนและออกแบบบ้านในชุมชนโดยมีการกำหนดกฎระเบียบและคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการและการจัดสิทธิในที่ดินและการทำบันทึกความร่วมมือ  มีการวางแผนร่วมกันในการรื้อย้ายบ้าน สร้างบ้านโดยช่างชุมชน ในด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคมีหน่วยงานหลายหน่วยงานให้การสนับสนุน และร่วมดำเนินการกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง  โดยปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อความสำเร็จของโครงการ คือ แกนนำชุมชน  ความสามัคคีของคนในชุมชน กระบวนการการบริหารจัดการตนเอง การมีส่วนร่วมของชุมชน  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่นและการสนับสนุนของรัฐอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่ความสำเร็จ

สถานะ : เสร็จสมบูรณ์

 

 

ผลงานวิจัยปีการศึกษา : 2552

ชื่อภาษาไทย : ความสอดคล้องของบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศไทย กับความต้องการของผู้ประกอบการ

ชื่อภาษาอังกฤษ : The Conformity of Thai ICT Graduates and Demand of Entrepreneurs

บทคัดย่อ :  การก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล ส่งผลให้ความต้องการบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งสถาบันอุดมศึกษาไทยได้เตรียมความพร้อมด้วยการขยายหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผลพบว่ามีความเพียงพอในเชิงปริมาณแต่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการผู้ประกอบการเชิงคุณภาพ

สถานะ : เสร็จสมบูรณ์

 

 

Page 3/8: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »