ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยปี พ.ศ.: 2557

ชื่อภาษาไทย: วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อภาษาอังกฤษ:

บทคัดย่อ: 

สถานะ: อยู่ระหว่างการจัดทำ

 

 

ผลงานวิจัยปี พ.ศ.: 2556

ชื่อภาษาไทย: การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในทักษะการพูดภาษาอังกฤษ :กรณีศึกษาระดับความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก

ชื่อภาษาอังกฤษ:

บทคัดย่อ: 

สถานะ: อยู่ระหว่างการจัดทำ

 

 

ผลงานวิจัยปี พ.ศ.: 2556

ชื่อภาษาไทย: การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพระดับชุมชนปลอดเหล้า บ้านโนนมะเขือ ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี

ชื่อภาษาอังกฤษ:

บทคัดย่อ: 

สถานะ: อยู่ระหว่างการจัดทำ

 

 

ผลงานวิจัยปี พ.ศ.: 2556

ชื่อภาษาไทย: แนวทางการจัดการการตลาดอย่างยั่งยืน:กรณีศึกษาตลาดโบราณบางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ชื่อภาษาอังกฤษ:

บทคัดย่อ: 


สถานะ: อยู่ระหว่างการจัดทำ

 

 

ผลงานวิจัยปี พ.ศ.: 2556

ชื่อภาษาไทย: รูปแบบการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการเกษตรประณีตสำหรับผู้สูงอายุ

ชื่อภาษาอังกฤษ:

บทคัดย่อ: 

สถานะ: อยู่ระหว่างการจัดทำ

 

 

Page 1/8: 1 2 3 4 5 6 7 8 »