ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยปีการศึกษา : 2557

ชื่อภาษาไทย : แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกหน่วยวิจัยเพื่อชุมชนในมหาวิทยาลัยเกริก

ชื่อภาษาอังกฤษ :

บทคัดย่อ : 

สถานะ : อยู่ระหว่างการจัดทำ

 

 

ผลงานวิจัยปีการศึกษา : 2557

ชื่อภาษาไทย : วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อภาษาอังกฤษ :

บทคัดย่อ : 

สถานะ : อยู่ระหว่างการจัดทำ

 

 

ผลงานวิจัยปีการศึกษา : 2556

ชื่อภาษาไทย : การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในทักษะการพูดภาษาอังกฤษ :กรณีศึกษาระดับความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก

ชื่อภาษาอังกฤษ :

บทคัดย่อ : 

สถานะ : อยู่ระหว่างการจัดทำ

 

 

ผลงานวิจัยปีการศึกษา : 2556

ชื่อภาษาไทย : การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพระดับชุมชนปลอดเหล้า บ้านโนนมะเขือ ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี

ชื่อภาษาอังกฤษ :

บทคัดย่อ : 

สถานะ : อยู่ระหว่างการจัดทำ

 

 

ผลงานวิจัยปีการศึกษา : 2556

ชื่อภาษาไทย : แนวทางการจัดการการตลาดอย่างยั่งยืน:กรณีศึกษาตลาดโบราณบางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ชื่อภาษาอังกฤษ :

บทคัดย่อ : 


สถานะ : อยู่ระหว่างการจัดทำ

 

 

Page 1/9: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »