ข่าวประชาสัมพันธ์

  » ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ "เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 5"
  » ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
  » การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 3 “การบูรณาการงานวิจัยไทยเชื่อมโยงกับเครือข่ายสังคมอาเซียน”
  » รับตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ
  » ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 ประเด็น “ภูมิปัญญาเพื่อสังคม : คุณภาพชีวิตบัณฑิตไทย” วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยเกริก
  » วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก การรับบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์และบทวิจารณ์หนังสือ ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประเด็นการรับบทความวารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 32 (2557)
  » ทุนสนับสนุนงานวิจัยและตำรา 2556
  » ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556”
  » ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาจัดพิมพ์ในวารสารศรีปทุมปริทัศน์
  » บทสังเคราะห์งานวิจัย


แบบสำรวจ/Poll