ข่าวประชาสัมพันธ์

  » ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๑๑
  » ขอเชิญร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
  » ขอเชิญส่งบทความวิจัยและกรณีศึกษาเข้าประกวดในโครงการฯ
  » ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอใน "การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 5
  » ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6
  » โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3
  » ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
  » ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิถีชัยชนะในเวทีวิจัย เพื่อการขอทุน" ครั้งที่ 2
  » ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  » ขอเชิญส่งบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


แบบสำรวจ/Poll