ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญอาจารย์ผู้สนใจทุกท่านส่งบทความร่วมตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์ ปี พ.ศ.2559

ขอเชิญอาจารย์ผู้สนใจทุกท่านส่งบทความร่วมตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์ ปี พ.ศ.2559

ประเด็นการรับตีพิมพ์บทความวารสารร่มพฤกษ์ ปี พ.ศ.2559

ปีที่ 34 ฉบับที่ 1

(มกราคม – เมษายน 2559)

ประเด็น - วิกฤตการเมือง

เปิดรับบทความถึง : 15 กุมภาพันธ์ 2559

 

บรรณาธิการ : อาจารย์ปัฐวรรณ  อ่วมศรี และ อาจารย์จารุวรรณ อมรศิลสวัสดิ์     

 

ปีที่ 34 ฉบับที่ 2

(พฤษภาคม – สิงหาคม 2559)

ประเด็น - การสื่อสาร : ภาษา วัฒนธรรม เทคโนโลยี

เปิดรับบทความถึง : 15 กรกฎาคม 2559

 

บรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุทิตา อารยะเศรษฐากร และ ดร.ดรุณี  ชูประยูร          

 

ปีที่ 34 ฉบับที่ 3

(กันยายน – ธันวาคม 2559)

ประเด็น -นวัตกรรมการศึกษา  

เปิดรับบทความถึง : 15 พฤศจิกายน 2559

 

บรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมล   วงศ์สิงห์ทอง  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงทิพย์ จันทร์อ่วม
 

 

สอบถามรายละเอียดได้จากกองบรรณาธิการประจำฉบับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ส่งบทความออนไลน์ได้ที่ http://ojs.krirk.ac.th/index.php/romphruekjournal/

k.manee

Other Articles: