ข่าวประชาสัมพันธ์

วิจัยชุมชน

Thursday, 04.28.2016, 11:48am
  » ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี ๒๕๕๘
  » ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย กลุ่มเรื่องความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ด้านการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  » ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ
  » ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ
  » ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
  » ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในกาประชุมวิชาการระดับชาติ
  » เปิดรับบทความออนไลน์ ปี พ.ศ.2558
  » ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ และนำเสนอผลงานวิจัยสหวิทยาการ
  » ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนส่งผลงานเ้ข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ ๑๑
  » รับสมัครข้อเสนอโครงการพัฒนานักวิจัยและงาน วิจัยเพื่ออุตสาหกรรม


แบบสำรวจ/Poll