ประวัติความเป็นมา

ศูนย์วิจัยและพัฒนา จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก) ในการประชุมครั้งที่ 6/2534 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2534

เพื่อให้การสนับสนุนการวิจัยและแต่งตำราของอาจารย์ประจำ อันเป็นภารกิจหลักที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาด้าน วิชาการของมหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่และรับผิดชอบในการประสานงานการวิจัยและผลิตตำรา ดูแลติดตามผลงานศึกษาและการผลิตตำราของอาจารย์ประจำที่ได้รับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งแหล่งเงินทุนอื่นที่ผ่านมหาวิทยาลัยฯ ประสานงานกับคณะวิชาต่างๆ ในการรวบรวมรายชื่อผลงานวิจัยที่อาจารย์ประจำทำร่วมกับบุคคล/หน่วยงาน/องค์กรภายนอก จัดทำและดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถในการวิจัยและผลิตตำราของอาจารย์ประจำ รวมถึงการให้ข่าวสารและเผยแพร่เกี่ยวกับแหล่งเงินทุนอุดหนุนการวิจัยและผลิตตำราของทบวงมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานเอกชนภายนอก, การจัดทำวารสารร่มพฤกษ์ ซึ่งเป็นผลงานวิชาการที่เขียนโดยคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อแจกให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย อัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยของรัฐบาล สถาบันราชภัฎ และสมาชิกที่ติดตามวารสารวิชาการ

ปรัชญา วัตถุประสงค์

ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยเกริก

นโยบาย

ศูนย์วิจัยและพัฒนา มีนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์ประจำผลิตผลงานวิชาการ ทั้งในด้านงานวิจัยและตำรา โดยมีเป้าหมาย คือ

  • การวิจัยมีเป้าหมายให้อาจารย์ประจำทำการวิจัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการ สอนในสาขาวิชาหลัก และเพื่อบริการสังคม
  • การแต่งตำรา มีเป้าหมายให้อาจารย์ประจำผลิตผลงานให้ครบทุกกระบวน วิชาที่ทำการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
  • การจัดทำวารสารร่มพฤกษ์ มีเป้าหมายให้เป็นแหล่งการเพิ่มพูนความรู้และเวทีเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนพัฒนาวารสารให้มีมาตรฐานสูงในทางวิชาการโดยร่วมมือกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

การบริหารงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก บริหารงานภายใต้การควบคุม กำกับดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและผลิตตำรา โดยมี

  • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน
  • คณะกรรมการประกอบด้วย รองคณบดีทุกคณะ
  • และหัวหน้าศูนย์วิจัยฯ เป็นเลขานุการโดยตำแหน่ง

ศูนย์วิจัยและพัฒนา มีคณะกรรมการบริหารงานดังนี้

คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและพัฒนา

- มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาการบริหารงานของศูนย์ส่งเสริมวิจัยฯ

คณะกรรมการจัดทำวารสารร่มพฤกษ์

- มีหน้าที่ในการรวบรวมบทความทางวิชาการ และดำเนินการจัดพิมพ์วารสารร่มพฤกษ์

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

- มีหน้าที่ในการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมวิจัยฯ เป็นไปตามปณิธาน ภารกิจ และวัตถุประสงค์ที่ศูนย์ส่งเสริมวิจัยฯ กำหนดไว้ และพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมวิจัยฯ อย่างต่อเนื่อง

ซึ่งคณะกรรมการต่างๆ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะต่างๆ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ดำเนินการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย และแต่งตำราแก่อาจารย์ประจำ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  • รวบรวมบทความทางวิชาการ และจัดพิมพ์วารสารร่มพฤกษ์เพื่อเผยแพร่ให้แก่นักศึกษา และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  • จัดพิมพ์หนังสือประกอบการเรียนการสอน ซึ่งเป็นผลงานทางวิชาการของคณาจารย์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในสาขาวิชาหลัก และเพื่อบริการสังคม
  • ทำหน้าที่รวบรวมผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำ ที่ทำการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

โครงสร้าง