ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก

ศูนย์วิจัยและพัฒนา จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก) ในการประชุมครั้งที่ 6/2534
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2534

เพื่อให้การสนับสนุนการวิจัยและแต่งตำราของอาจารย์ประจำ อันเป็นภารกิจหลักที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาด้าน
วิชาการของมหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่และรับผิดชอบในการประสานงานการวิจัยและผลิตตำรา ดูแลติดตามผลงานศึกษาและการผลิตตำราของอาจารย์ประจำที่ได้รับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งแหล่งเงินทุนอื่นที่ผ่านมหาวิทยาลัยฯ ประสานงานกับคณะวิชาต่างๆ ในการรวบรวมรายชื่อผลงานวิจัยที่อาจารย์ประจำทำร่วมกับบุคคล/หน่วยงาน/องค์กรภายนอก จัดทำและดำเนินโครงการต่าง ๆ...

กิจกรรมของศูนย์ฯ

ตำราประกอบการเรียน

ระเบียบ/ประกาศ, วิจัย/ตำราและวารสาร

ลิงค์หน่วยงานภายใน

สถิติการใช้งานเว็บไซต์